Hospice At Home - Gwynedd and Anglesey

Find out more

Charity details

Registered address
Bodfan,Eryri Hospital
Caernarfon,Gwynedd
LL55 2YE

Phone
01286 662772

Email us

Visit our website

Charity number
1001428

Homepage

Mae Tîm Nyrsio Hosbis yn y Cartref yn bodoli er mwyn ategu a gwella gwasanaethau sydd eisoes ar gael yn y gymuned ar gyfer cleifion sy'n dioddef o ganser neu unrhyw salwch arall sy'n bygwth bywyd yng Ngwynedd ac Ynys Môn.  Mae’n darparu Gwasanaeth Nyrsio Cartref, Hosbis Gofal Dydd, a Therapïau Cyflenwol.

Mae'r Tîm Cefnogi yn cynnwys Nyrsys Cofrestredig Cyffredinol sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol mewn Gofal Lliniarol.

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwasanaeth a ddarparwn. Ein nod yw sicrhau bod gennym wirfoddolwyr brwdfrydig, abl ym mhob agwedd o’n gwasanaethau.

Mae codi arian yn hanfodol er mwyn cynnal ein gwasanaethau presennol.


The Hospice at Home Nursing Team exists to complement and enhance services already available in the community for patients suffering from cancer or any other life threatening illness in Gwynedd and Anglesey. It provides a Home Nursing service, Day Hospice care, and Complementary Therapy services.

The Support Team is made up of Registered General Nurses who have received additional training in Palliative Care.

Volunteers play a major role in the service we provide.  Our aim is to ensure that we have enthusiastic, capable volunteers in all aspects of our services.

To maintain our existing services fundraising is essential. 

Support us

If you'd like to support Hospice At Home - Gwynedd and Anglesey just click the links below:

Gallery